pár vět o odbornostech

technik
požární ochrany

odborně
způsobilá osoba v po

Každý z nás má ve vztahu k požární ochraně určité povinnosti. Fyzické podnikající osoby a právnické osoby musí řadu z nich plnit prostřednictvím techniků požární ochrany nebo odborně způsobilých osob. Jaký je rozdíl mezi technikem a odborně způsobilou osobou? Co hrozí osobám, které nedodržují povinnosti, které jim stanoví předpisy z oblasti PO?

Obecně lze říci, že stát vytváří pravidla – stanovuje povinnosti. Tyto povinnosti jsou pak zakotveny v příslušných předpisech a v ideálním případě by je měli všichni dodržovat. Nejinak tomu je i v oblasti požární ochrany. Předpisy z oblasti požární ochrany stanoví povinnosti jak pro fyzické, tak pro právnické a fyzické podnikající osoby.

Právnické a fyzické podnikající osoby musí pak dle Zákona o požární ochraně plnit celou řadu povinností prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany.

Jedná se například o zpracování předepsané dokumentace požární ochrany, stanovení podmínek požární bezpečnosti, provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek, kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení….

Na dodržování povinností dohlíží kompetentní úřad, kterým v tomto případě je Státní požární dozor (HZS kraje). Hasičský záchranný sbor kraje může při výkonu státního požárního dozoru uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně – Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám dle § 76.

 Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti osob odborně způsobilých:

  • předpisy o požární ochraně
  • požární bezpečnost staveb a technologií
  • posuzování požárního nebezpečí
  • základní funkce a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
  • fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření
  • základy taktiky hašení požárů

 Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti techniků požární ochrany tvoří:

  • předpisy o požární ochraně
  • dílčí znalost požární bezpečnosti staveb (únikové cesty, dělení do požárních úseků, odstupové a bezpečnostní vzdálenosti)
  • základní funkce a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
  • základní znalost fyzikálních a chemických procesů hoření, výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření