Poř. číslo tematický okruh technik PO odborně způsobilá osoba
1. Současná právní úprava požární ochrany (dále jen „PO“) ano ano
2. Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku PO ano ano
3. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí ano ano
4. Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím ano ano
5. Základní povinnosti fyzických osob ano ano
6. Přehled dokumentace PO a způsob jejího vedení ano ano
7. Dokumentace PO – dokumentace zdolávání požárů ano ano
8. Dokumentace PO – posouzení požárního nebezpečí jen seznámení ano
9. Dokumentace PO – stanovení organizace zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů, požární kniha ano ano
10. Dokumentace PO – požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán ano ano
11. Dokumentace PO – bezpečnostní dokumentace, doklady prokazující dodržování technických podmínek a
návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
ano ano
12. Organizace a provádění školení o PO a organizace a provádění odborné přípravy ano ano
13. Kontrola podle zákona o požární ochraně a kontrolního řádu, kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ano ano
14. Postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku PO ano ano
15. Výkon státního požárního dozoru ano ano
16. Vyloučení věcí z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu ano ano
17. Odborně způsobilé osoby na úseku PO, technici a preventisté požární ochrany, osoby zařazené v preventivních požárních hlídkách ano ano
18. Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, správní řád ano ano
19. Jednotky PO ano ano
20. Zásady přestupkového řízení a přestupky na úseku PO ano ano
21. Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce ano ano
22. Podmínky požární bezpečnosti při používání tepelných spotřebičů, základní, požadavky na komíny ano ano
23. Požární bezpečnost technických a technologických zařízení ano ano
24. Požárně bezpečnostní zařízení ano ano
25. Elektrická požární signalizace ano ano
26. Stabilní a polostabilní hasicí zařízení ano ano
27. Zařízení pro odvod kouře a tepla ano ano
28. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stavby ano ano
29. Zásady požární bezpečnosti nevýrobních objektů, specifika dle účelu a druhů provozů jen seznámení ano
30. Zásady požární bezpečnosti výrobních objektů jen seznámení ano
31. Požární riziko a způsoby jeho vyjádření, požární úseky jen seznámení ano
32. Evakuace osob, únikové cesty ano ano
33. Požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti jen seznámení ano
34. Podmínky požární bezpečnosti při svařování ano ano
35. Elektrická zařízeni jako možný iniciační zdroj ano ano
36. Ochrana před účinky statické elektřiny ano ano
37. Zásady PO při manipulaci, ukládání a skladování plynů, zejména hořlavých plynů ano ano
38. Osobní a věcná pomoc při zdolávání požárů ano ano
39. Posuzování shody výrobků, prohlášení o shodě, certifikace, autorizace, akreditace jen seznámení ano
40. Technické požadavky na výrobky a povinnosti výrobců, dovozců a distributorů ano ano
41. Hasicí přístroje ano ano
42. Zásobovaní požární vodou ano ano
43. Věcné prostředky PO, požární technika ano ano
44. Problematika přepravy nebezpečných látek ano ano
45. Klasifikace, značení, balení látek dle mezinárodních předpisů. Hořlavé kapaliny – provozovny a sklady, plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice ano ano
46. Požární tabulky, bezpečnostní barvy, značky ano ano
47. Požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně Života a zdraví osob a majetku ano ano
48. Výměna plynů při požáru, neutrální rovina a její ovlivnění ano ano
49. Proces hoření, zplodiny hoření ano ano
50. Základní hasební látky a jejich hasební účinky ano ano
51. Sdílení tepla, základní poznatky o přenosu tepelné energie vedením, prouděním, zářením ano ano
52. Parametry požáru, podmínky, které ovlivňují šíření požáru ano ano
53. Posuzování požárního nebezpečí ano ano
54. Prevence závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky, bezpečnostní program a bezpečnostní zpráva, havarijní plány, orgány státní správy a provádění kontroly jen seznámení ano
55. Chemické látky a chemické přípravky, klasifikace, nebezpečné látky výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, balení a označování, bezpečnostní list jen seznámení ano
56. Stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím ano ano
57. Zpracování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím jen seznámení ano
58. Určování požadavků na stavební konstrukce, průkaz jejich ověření a vlastnosti stavebních konstrukcí jen seznámení ano
59. Výkresy požární bezpečnosti staveb jen seznámení ano
60. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí jen seznámení ano
61. Stupeň požární bezpečnosti a z něho vyplývající požadavky na stavební konstrukce jen seznámení ano
62. Dodatečné zateplovací systémy jen seznámení ano
63. Změny staveb z hlediska požární bezpečnosti jen seznámení ano
64. Požární bezpečnost budov pro bydleni a ubytováni jen seznámení ano
65. Požární bezpečnost shromažďovacích prostorů jen seznámení ano
66. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení jen seznámení ano
67. Požární bezpečnost zemědělských objektů jen seznámení ano
68. Požární bezpečnost skladů jen seznámení ano
69. Ochrana staveb proti šíření požárů vzduchotechnickým zařízením jen seznámeni ano
70. Technická normalizace ve vztahu k PO jen seznámení ano