tematický okruhtechnik POodborně způsobilá osoba
1.Současná právní úprava požární ochrany (dále jen „PO“)anoano
2.Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku POanoano
3.Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečíanoano
4.Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečímanoano
5.Základní povinnosti fyzických osobanoano
6.Přehled dokumentace PO a způsob jejího vedeníanoano
7.Dokumentace PO – dokumentace zdolávání požárůanoano
8.Dokumentace PO – posouzení požárního nebezpečíjen seznámeníano
9.Dokumentace PO – stanovení organizace zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů, požární knihaanoano
10.Dokumentace PO – požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plánanoano
11.Dokumentace PO – bezpečnostní dokumentace, doklady prokazující dodržování technických podmínek a
návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
anoano
12.Organizace a provádění školení o PO a organizace a provádění odborné přípravyanoano
13.Kontrola podle zákona o požární ochraně a kontrolního řádu, kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraněanoano
14.Postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku POanoano
15.Výkon státního požárního dozoruanoano
16.Vyloučení věcí z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozuanoano
17.Odborně způsobilé osoby na úseku PO, technici a preventisté požární ochrany, osoby zařazené v preventivních požárních hlídkáchanoano
18.Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, správní řádanoano
19.Jednotky POanoano
20.Zásady přestupkového řízení a přestupky na úseku POanoano
21.Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práceanoano
22.Podmínky požární bezpečnosti při používání tepelných spotřebičů, základní, požadavky na komínyanoano
23.Požární bezpečnost technických a technologických zařízeníanoano
24.Požárně bezpečnostní zařízeníanoano
25.Elektrická požární signalizaceanoano
26.Stabilní a polostabilní hasicí zařízeníanoano
27.Zařízení pro odvod kouře a teplaanoano
28.Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stavbyanoano
29.Zásady požární bezpečnosti nevýrobních objektů, specifika dle účelu a druhů provozůjen seznámeníano
30.Zásady požární bezpečnosti výrobních objektůjen seznámeníano
31.Požární riziko a způsoby jeho vyjádření, požární úsekyjen seznámeníano
32.Evakuace osob, únikové cestyanoano
33.Požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenostijen seznámeníano
34.Podmínky požární bezpečnosti při svařováníanoano
35.Elektrická zařízeni jako možný iniciační zdrojanoano
36.Ochrana před účinky statické elektřinyanoano
37.Zásady PO při manipulaci, ukládání a skladování plynů, zejména hořlavých plynůanoano
38.Osobní a věcná pomoc při zdolávání požárůanoano
39.Posuzování shody výrobků, prohlášení o shodě, certifikace, autorizace, akreditacejen seznámeníano
40.Technické požadavky na výrobky a povinnosti výrobců, dovozců a distributorůanoano
41.Hasicí přístrojeanoano
42.Zásobovaní požární vodouanoano
43.Věcné prostředky PO, požární technikaanoano
44.Problematika přepravy nebezpečných látekanoano
45.Klasifikace, značení, balení látek dle mezinárodních předpisů. Hořlavé kapaliny – provozovny a sklady, plnění a stáčení, výdejní čerpací staniceanoano
46.Požární tabulky, bezpečnostní barvy, značkyanoano
47.Požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně Života a zdraví osob a majetkuanoano
48.Výměna plynů při požáru, neutrální rovina a její ovlivněníanoano
49.Proces hoření, zplodiny hořeníanoano
50.Základní hasební látky a jejich hasební účinkyanoano
51.Sdílení tepla, základní poznatky o přenosu tepelné energie vedením, prouděním, zářenímanoano
52.Parametry požáru, podmínky, které ovlivňují šíření požáruanoano
53.Posuzování požárního nebezpečíanoano
54.Prevence závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky, bezpečnostní program a bezpečnostní zpráva, havarijní plány, orgány státní správy a provádění kontrolyjen seznámeníano
55.Chemické látky a chemické přípravky, klasifikace, nebezpečné látky výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, balení a označování, bezpečnostní listjen seznámeníano
56.Stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečímanoano
57.Zpracování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečímjen seznámeníano
58.Určování požadavků na stavební konstrukce, průkaz jejich ověření a vlastnosti stavebních konstrukcíjen seznámeníano
59.Výkresy požární bezpečnosti stavebjen seznámeníano
60.Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcíjen seznámeníano
61.Stupeň požární bezpečnosti a z něho vyplývající požadavky na stavební konstrukcejen seznámeníano
62.Dodatečné zateplovací systémyjen seznámeníano
63.Změny staveb z hlediska požární bezpečnostijen seznámeníano
64.Požární bezpečnost budov pro bydleni a ubytovánijen seznámeníano
65.Požární bezpečnost shromažďovacích prostorůjen seznámeníano
66.Požární bezpečnost zdravotnických zařízeníjen seznámeníano
67.Požární bezpečnost zemědělských objektůjen seznámeníano
68.Požární bezpečnost skladůjen seznámeníano
69.Ochrana staveb proti šíření požárů vzduchotechnickým zařízenímjen seznámeniano
70.Technická normalizace ve vztahu k POjen seznámeníano