odborně způsobilá osoba v požární ochraně
technik požární ochrany

zkouška odborné způsobilosti

průběh zkoušky

Při zkoušce odborné způsobilosti se ověřuje znalost zejména:
a) právních předpisů a technických předpisů na úseku požární ochrany,
b) požární bezpečnosti staveb a technologií,
c) posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím,
d) funkcí a technických vlastností požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

místo konání

soš po A voš po
pionýrů 2069
738 01 frýdek - místek

poplatky

kolková známka v hodnotě 1000 kč

Zkouška se skládá z písemného testu a ústního přezkoušení. Členové komise jsou při zkoušce vázáni tematickými okruhy podle vyhlášky. Uchazeč absolvuje nejprve písemný test, který se skládá z celkem padesáti otázek (test musí odevzdat nejpozději za 60 minut). Úspěšné složení písemného testu je předpokladem pro konání ústního přezkoušení. 

Při ústním přezkoušení uchazeč odpovídá na 3 otázky z tematických okruhů uvedených v příloze č. 3 vyhlášky. Doba na samostatnou přípravu odpovědí je nejvýše 15 minut. Ústní přezkoušení netrvá déle než 30 minut. Komise může klást doplňující otázky, na které uchazeč odpovídá bez přípravy. Jestliže uchazeč odpověděl 
v písemném testu správně alespoň na 90 % v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním stupněm „prospěl“ a postupuje k ústnímu přezkoušení.

V opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm „neprospěl“. Při ústním přezkoušení uchazeč prokazuje potřebné znalosti včetně jejich samostatné aplikace. 
V případě, že odpoví správně na zkušební otázky, je hodnocen klasifikačním stupněm „prospěl“.

Let's get connected

Social Media